Прогнози врожайності пізніх культур 2018

Несприятливі погодні умови (спочатку дощі, потім засуха) призвели до розвитку хвороб, що, у свою чергу, призвело до погіршення якісних та кількісних показників урожаю пізніх культур у поточному сезоні.

Обстеження посівів зернових та олійних культур – це широко розповсюджений у світовій практиці інструмент аналізу і досліджень. Зазвичай цим займаються міністерства агропромислового комплексу (USDA, MARS), різні  галузеві асоціації, приватні аналітичні установи (ProFarmer, FCStone). Зазвичай  звіти за результатами цих обстежень мають колосальний вплив на ситуацію на світовому ринку.

Спеціалісти торгового ринку, переробники та споживачі з нетерпінням чекають на ці звіти, бо від їхніх результатів формується стратегія закупівельної діяльності та продажів, складаються короткострокові або довгострокові плани, приймаються інші управлінські рішення.

Наша компанія обробляє 83,0 тис. га земель у різних ґрунтово-кліматичних зонах України: степовій, лісостеповій та поліссі – на сході, заході, півночі та півдні країни.

Поточний рік є унікальним для агросектору, який за всіма параметрами продуктивності може претендувати на рекорд й перевищити врожайність 2013-2014 рр. Найбільше паралелей за прогнозом пізніх культур можна провести з 2013 р.

 Специфікою при збиранні ранніх у  цьому році є те, що в зоні із зазвичай високими якісними показниками зерна пшениці – на півдні – врожай вдалося зібрати до липневих злив. У той же час, західний регіон, який характеризується врожаєм пшениці з невисокими якісними показниками, додалася проблема завершення робіт у стислі терміни через негативні погодні умови. Це призвело до розвитку хвороб колосу та зерна, а також великої кількості пророслих зерен (до 20 %). Така ситуація визвала обґрунтоване занепокоєння спеціалістів міністерств відносно продовольчої безпеки країни.

Разом із тим, проливні дощі, що суттєво заважали збиранню врожаю в центральних, північних і західних областях – три тижні призупиняли збиральну кампанію, – сприяли проходженню критичних фаз розвитку культур пізньої групи. Останній звіт USDA наголошує на можливості отримання валового збору кукурудзи на рівні  31,0 млн тонн.

Останніми роками  відповідні державні служби не завжди точні і прозорі при складанні та оприлюдненні прогнозів щодо врожайності культур. ТОВ СП «НІБУЛОН», користуючись унікальним розташуванням власних полів, регулярно проводить обстеження пізніх культур для створення власної прогнозної бази. Таким чином, дані обстеження наша компанію формує незалежно від інших аналітичних служб й для потреб власних торгових, логістичних і виробничих блоків. Керуючись відкритістю компанії перед своїми партнерами на зерновому ринку, керівництво прийняло рішення про проведення регулярних обстежень стану культур з освітленням ситуації в засобах масової інформації, інтернет-ЗМІ та ін.

Одним зі шляхів відкритості в спілкуванні є й відоме видання «АГРОПРОФІ», в якому ми освітлюємо ціни на зернових ринках, прогнозуємо динаміку їх змін. Відтепер ми започатковуємо практику й освітлення стану посівів у розрізі культур та регіонів. Закликаємо спеціалістів агросектору приєднатися і сприяти проведенню обстежень разом із нашими аналітиками. Ми й надалі будемо генерувати подібні ідеї й сприяти більш тісному контакту між всіма гравцями зернового ринку. Сподіваємося й на підтримку державних служб та міністерств.

До останнього часу й ми мали оптимістичні сподівання щодо врожаю пізніх культур, але після останнього обстеження змушені внести деякі коригування як до кількісних, так і якісних показників зазначених культур. Ми дійшли висновків, що окремі південні області понесуть втрати врожаю через засуху, яка настала в період наприкінці збирання ранніх культур. Рівень урожайності кукурудзи за умов вирощування на богарі у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Луганській областях не перевищуватиме 4-5 т/га. Водночас дощі, які тривали в західних та північних областях,  призвели до розвитку хвороб культури, що матимуть негативні наслідки в подальшому. Більш детальніше про які надаємо інформацію нижче.

Пухирчаста сажка. Збудник – гриб Ustilago zeae Beckm. Спори гриба розносяться вітром, опадами, комахами. Уражає качани, стебла і репродуктивні органи у вигляді характерних жорстких пухлин діаметром до 15 см. Органи рослин здатні уражатися в будь-який період їх росту. Хламідоспори з пухирчастого наросту зберігаються на рослинних рештках, у ґрунті, на насінні до 12 місяців. Згодовування тваринам силосу, що містить пухирчасту сажку, не впливає на здоров'я тварин. Основні заходи боротьби - дотримання сівозміни і сівба протруєним насінням  або стійкими гібридами.

Летюча сажка. Збудник – гриб Sorosporium reilianum Mc.Alp. Поширена скрізь, де вирощують кукурудзу. Уражаються суцвіття, волоть, качани. Волоть у період цвітіння перетворюється в чорну летючу масу, качани – в чорний сухий клубок, що розпилюється повільно до фази повного достигання кукурудзи. Втрати врожайності набагато вищі, ніж при ураженні пухирчастою сажкою. Сприяє поширенню монокультура, пізні строки сівби, тепла весна і посушливе літо. Заходи захисту – агротехнічні і протруювання насіння.

Такі екземпляри зустрічаються в західній частині нашої держави:

На сході і півдні зустрічаються такі рослини, які заражені фузаріозом. Виглядає це ось так:

Шкідливість хвороби дуже висока: уражені качани мають низькі товарні якості, під час збирання швидко руйнуються пліснявими грибами. Насіння кукурудзи з сильним ступенем ураженості фузаріозом втрачає схожість, а насіння з неушкодженим зародком дає слабкі паростки, які звичайно гинуть, не досягнувши поверхні ґрунту. Гриб F. moniliforme не має токсичних властивостей, але встановлено, що інші види збудників фузаріозу качанів утворюють у зерні мікотоксини, які можуть спричиняти у тварин токсикози, що проявляються у важкому ураженні печінки і часто призводять до загибелі.

Не існує безпечних рівнів вмісту мікотоксинів, навіть маленький вміст має негативний ефект та здібність накопичуватись в організмі. Якщо мікотоксини вже наявні у зібраному зерні, їх неможливо знешкодити ані обробкою хімічними препаратами, ані високою температурою.

При фузаріозі утворюються такі види мікотоксинів: зеараленон,  фуманізин,  ДОН (дезоксиниваленол),  Т-2 токсин.

Мікотоксини, що продукують гриби роду Fusarium, є найбільш поширеними у світі.

Джерелами інфекції є рослинні рештки (обгортки качанів, стерня), ґрунт та уражене насіння кукурудзи.

Заходи захисту: очищення поля від післязбиральних решток і осіння оранка; дотримання ротації в сівозміні; оптимальні строки посіву; застосування оптимальних доз добрив; скорочення чисельності кукурудзяного метелика; протруювання насіння.

Ос­новні за­хо­ди за­хи­с­ту ку­ку­руд­зи від хво­роб

Своєчас­ний і якісний об­робіток ґрун­ту та за­сто­су­ван­ня си­с­те­ми удо­б­рен­ня відповідно до зо­наль­них ре­ко­мен­дацій і ре­зуль­татів аг­рохімічно­го аналізу ґрунту. Висіван­ня рай­о­но­ва­них гібридів зни­щу­ва­ти­ме зи­му­ю­чий за­пас плісня­ви, ко­ре­не­вих і стеб­ло­вих гни­лей, саж­ко­вих хво­роб. Висів насіння після на­стан­ня стійкої се­ред­нь­о­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри ґрунту 12°С на гли­бині 10 см. Кот­ку­ван­ня посівів в умо­вах не­до­стат­нь­о­го зво­ло­жен­ня ґрун­ту. Про­ведення сівби у стислі стро­ки стійки­ми до хво­роб і стре­со­вих умов гібри­да­ми чи сор­та­ми, що є еко­номічно вигідним та поліпшує еко­логічні умо­ви аг­ро­це­но­зу.

Обов’яз­ко­вий за­хист насіння в період про­ро­с­тан­ня від ком­плек­су хво­роб ґрунтується на про­тру­ю­ванні його од­ним із доз­во­ле­них «Пе­реліком пе­с­ти­цидів і аг­рохімікатів…» пре­па­ратів. Од­но­час­но з про­труй­ни­ка­ми за­сто­со­ву­ють мікро­е­ле­мен­ти, ре­гу­ля­то­ри рос­ту. До­три­ман­ня тех­но­логії за­сто­су­ван­ня гербіцидів та своєчас­ний за­хист від шкідників ку­ку­руд­зи спри­я­ти­ме то­ле­рант­ності куль­ту­ри. За ран­нь­о­го про­яву симп­томів гельмінто­с­поріозу, іржі та за спри­ят­ли­вих по­год­них умов, особ­ли­во в період ви­ки­дан­ня во­лоті, про­во­дять об­при­с­ку­ван­ня посівів фунгіцидом з до­три­ман­ням рег­ла­ментів за­сто­су­ван­ня (К. Банніко­ва, канд. с.-г. на­ук,  го­лов. спеціаліст відділу про­гно­зу­ван­ня, фіто­санітар­ної діаг­но­с­ти­ки рос­лин, М. Яв­до­щен­ко, канд. с.-г. на­ук,  ст. на­ук. співробітник ла­бо­ра­торії за­хи­с­ту рос­лин,  ДУ ІСГСЗ НА­АН).

Враховуючи поточні фази розвитку посівів кукурудзи в основних регіонах вирощування цієї культури, а також специфіку виявлених захворювань, можна сказати, що можливості протидії погіршенню якості врожаю є суттєво обмеженими. Ефективна боротьба з вищевказаними захворюваннями рослин можлива на цьому етапі можлива лише на окремих площах, що фактично вже не змінить суттєво ситуацію по країні загалом.

Крім підвищення рівня мікотоксинів й невідповідності експортним кондиціям, можливе зниження врожайності до 5-25 %, що за нашими розрахунками становитиме 5-7 млн тонн.

Таким чином, несприятливі погодні умови, спочатку дощі, потім засуха, призвели до розвитку хвороб, що в свою чергу призвело до погіршення якісних та кількісних показників урожаю пізніх культур у поточному сезоні.

Слід згадати й складну ситуація на зерновому ринку: переповненість зернових складів, відсутність й недостатність рухомого складу на залізниці – існує ризик дефіциту складських приміщень для збирання та первинного зберігання врожаю пізніх культур. Коли місткості переповнені зерном – збирання кукурудзи неможливе. Це культура, яку неможливо зберігати в умовах господарств, вона потребує доопрацювання на стаціонарному зерновому обладнанні на  лінійних елеваторах.  Така ситуація може призвести до повторення ситуації 2016 року, коли велика частина щедрого врожаю залишилася на полях. Наша мета – не допустити повторення подібного зараз.

Все це призводить до ризику зниження експорту на 20-30 %, що становитиме ще 5-7 млн тонн, а експортоване зерно може бути низької якості й не принести бажаного фінансового результату виробнику.

Зазвичай ми надаємо подібну інформацію нашим зовнішнім партнерам на світовому ринку зерна, що отримують від нас зернову продукцію. Ця типова інформація надається вузьким спеціалістам, а відтепер надаватиметься й вам.

 

Усі права захищені © 2022 ТОВ СП «НІБУЛОН»

ТОВ СП «НІБУЛОН» володіє авторськими правами на матеріали (тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, скріншоти, скан-копії, відео, аудіо тощо), які розміщені на вебсторінках його вебсайту (nibulon.com), якщо не зазначено інше.
Під час використання матеріалів, розміщених на вебсторінках вебсайту ТОВ СП «НІБУЛОН» (nibulon.com), обов`язковим є зазначення прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання безпосередньо на nibulon.com. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.