Відповідно до Положення № 770 від 23 грудня 2011 р. "Про Державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі",  Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. № 1294 та Положення № 372 від 21 жовтня 2004 року "Про Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну державну хлібну інспекцію" контролюючими органами Державної інспекції сільського господарства здійснюються перевірки на сертифікованих зернових складах  ТОВ СП "НІБУЛОН": сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки; технічний нагляд, контроль за дотриманням зерновим складом правил і стандартів, нормативно-правових актів та моніторинг кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки зернових складів, який згідно з Положенням  не оговорює строки його проведення, але представники Державної інспекції сільського господарства щомісяця виїжджають на сертифіковані зернові склади для проведення моніторингу.

Інформація щодо проведених перевірок Державних інспекцій сільського господарства на CЗС ТОВ СП "НІБУЛОН"
 

    
В документах перевірки Державними Інспекціями сільського господарства зафіксовані наступні вимоги, які ТОВ СП «НІБУЛОН» вважає необґрунтованими і такими, що суперечать положенням чинного законодавства і НТД:
 
- щодо ведення книги реєстрації складських документів у рукописній формі,    зазначимо, що Зернові Склади ТОВ СП "НІБУЛОН" керуються чинним законодавством, в т.ч. постановою КМ України від 17.11.2004 № 1569 та наказом Міністерства аграрної політики України від 11.08.2005р. № 374 «Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу», який чітко прописує, що книга реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання (далі - Книга реєстрації), - форма ведення реєстру зернового складу на паперових носіях. На Зернових Складах ТОВ СП «НІБУЛОН» книга реєстрації ведеться в електронній формі, при цьому всі дані, які заносяться до неї, роздруковуються на паперових носіях, щомісяця прошиваються, підписуються та скріплюються печаткою. Чинне законодавство України не містить визначення поняття «письмова форма». До того ж, ст.207 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (тобто на папері). Таким чином, виходячи з вищевикладеного, форма ведення Журналу реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання на Зернових Складах ТОВ СП «НІБУЛОН» є письмовою та повністю відповідає вимогам постанови КМ України від 17.11.2004 №1569 «Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні»;
 
- щодо ведення вагових журналів форм №ЗХС-28, №ЗХС-29 в рукописній формі, зазначимо, що на Зернових Складах ТОВ СП «НІБУЛОН» двоє автомобільних ваг (спарені), які обслуговуються одним вагарем, ведеться одна книга журналу ф. №ЗХС-28. У ваговий журнал ф. №ЗХС-28 заноситься маса брутто, тара та нетто автомобіля безпосередньо після зважування згідно з р. II п.2.25 Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 р. №661, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.11.2008 р. № 1111/15802. Вагові журнали ф.ЗХС-28, ф. №29 ведуться в електронній формі, всі дані, що заносяться до них, в кінці кожної зміни роздруковуються на паперових носіях та підписуються вагарем, щомісячно прошиваються та скріплюють печаткою підприємства. Роблячи записи у журналах за допомогою автоматизованого устаткування, Зернові Склади ТОВ СП «НІБУЛОН» ніяк не порушують п.2.23, п.2.30 Інструкції та інших чинних НТД;
 
- щодо виписки одного складського документа на зерно, що надійшло за різними реєстрами форми №ЗХС-3, зазначимо, що Зернові Склади ТОВ СП «НІБУЛОН»,керуючись п.7.1.1. Технічного регламенту зернового складу,на вимогу власника зобов’язані виписувати складські документи на будь-яку частину зданого на зберігання зерна. Власник зерна ТОВ СП «НІБУЛОН» вимагає виписувати складські квитанції для кожного класу зерна один раз на добу. Також зазначимо, що складська квитанція оформляється на підставі ф.ЗХС-5, форма якої відповідає вимогам наказу №50 від 22.02.1988р. Міністерства хлібопродуктів СРСР та яка включає ф.-ЗХС3 по одному власнику, культурі, класу, але від різних постачальників за добу;      
                        
- щодо неправильного погашення складських документів в разі їх переоформлення за результатами сушіння, зауважимо, що убуток маси зерна від зниження вологості при сушінні умовно списується з наявності загальної партії зерна, а також кожного окремого поклажодавця за складською та оперативною звітностями за актом на сушіння зерна ф.№-34, що передбачено п. 3.6 глави 3 розділу 3 «Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах», затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 р. №661 та не суперечить розділу 10 Положення про обіг складських документів на зерно, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 27.06.2003 р. №198. Якщо не проводити погашення складських квитанцій у зв’язку зі списанням по актам на сушіння, то дані, відображені в Основному Реєстрі складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання по залишках зерна не будуть відповідати фактичній наявності зерна на зерновому складі, що суперечить вимогам чинного законодавства. Відображення в Основному Реєстрі складських документів на зерно обсягів зерна, що не відповідає фактичній наявності на зерновому складі є порушенням нормативного законодавства. Для недопущення порушення чинного нормативного законодавства підприємство погашає складські квитанції на основне зерно при зменшенні ваги внаслідок сушіння зерна. Об’єми зерна, що зберігаються на зерновому складі, не можуть бути меншими від необхідних для забезпечення його зобов’язань за складськими документами (Технічний регламент зернового складу, затверджений Міністерством аграрної політики України від 15 червня 2004 року № 228, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 липня 2004 року № 835/9434, розділ 7, п.7.1.1). Також зауважимо, що нормативні акти не регулюють порядок внесення змін в Основний Реєстр складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання зернового складу у разі зміни показників якості зерна, тому твердження інспекторів вважаємо недоречними та не підтвердженими жодними нормативними актами;     
                 
- щодо вимоги здійснювати відвантаження зерна водним транспортом з інспектуванням ДІС та не допускати відвантаження зерна без сертифікатів якості ДІС, зауважимо, що відповідно до Постанови КМУ № 848 від 23.07.09 р. «Про затвердження Порядку видачі сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки» та статті 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні», експортно-імпортні операції з зерном та продуктами його переробки проводяться за наявності сертифіката якості зерна, який видається на платній основі територіальними органами спеціально уповноваженими у сфері державного контролю якості зерна (ДІС) у порядку, що встановлюється КМУ. Постанова КМУ від 23.07.09р. №848 «Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки» та ЗУ « Про зерно та ринок зерна в Україні» не зобов’язує інспектування та видачу сертифіката якості на зерно, яке відвантажується залізничним, водним чи автомобільним транспортом, у місця накопичення (збереження) зерна чи внутрішні потреби ринку України. Зернові склади ТОВ СП «НІБУЛОН» здійснюють переміщення зерна своєї власності між структурними підрозділами, що належать ТОВ СП «НІБУЛОН» і знаходяться на території України. Таким чином, при здійсненні переміщення сформованих партій зерна по території України, крім експортно-імпортних операцій, необхідність наявності сертифіката якості ДІС на дані потреби не потрібна. Відвантаження зерна на внутрішні потреби ринку України чи у місце накопичення (збереження) зерна за бажанням поклажодавця проводиться за виданими зерновим складом посвідченнями якості зерна, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 № 228 «Про затвердження Технічного регламенту зернового складу». Особливо звертаємо увагу, що відповідно до ст.21 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» ТОВ СП «НІБУЛОН» проводить відвантаження зерна зі сторонніх елеваторів (які не є власністю ТОВ СП «НІБУЛОН») із залученням Державних сільськогосподарських інспекцій областей та, відповідно, за сертифікатами якості. При цьому ДІС залучається як на відвантаження призначеного на експорт, так і переважно при переміщенні зерна по території України. Відвантаження зернових культур з елеваторів власності ТОВ СП «НІБУЛОН» на внутрішні потреби ринку України та транспортування до місць накопичення (зберігання) здійснюється в межах України за посвідченнями якості зерна, виданими Зерновими Складами, що повністю відповідає чинному законодавству та нормативним актам України;    
                                        
- щодо вимоги забезпечення 100% визначення та отримання результатів на показники безпеки та ГМО в прийнятих партіях зерна, зазначимо, що підпунктами 4.5, 5.3 Положення про Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, про обласну державну хлібну інспекцію, затвердженого наказом МАПУ від 21.10.2004 року №372 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики України від 17.05.2010 року №243), та пунктом 6 Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки, затвердженого постановою КМУ від 23.07.2009 р №848, визначення показників якості, безпеки зерна та продуктів його переробки, наявності або відсутності в них генетично модифікованих організмів, що зберігається у суб’єктів зберігання зерна та продуктів його переробки, а також при здійсненні експортно-імпортних операцій, включаючи відвантаження в пункти накопичення для подальшого експорту, транзит територією України при перевантаженні через портові зерноперевантажувальні місткості та переміщенні територією України, а також проведення аналізу зерна та продуктів його переробки з визначенням показників якості і безпеки, зокрема наявність генетично модифікованих організмів, є безпосереднім обов’язком відповідальних територіальних органів Державної інспекції сільського господарства, а не зернового складу чи власників зерна або інших осіб. Але зауважимо, що Зернові Склади ТОВ СП «НІБУЛОН" регулярно направляють зразки в хімлабораторію ТОВ СП «НІБУЛОН» м. Миколаєва, для визначення показників безпеки та наявності генетично модифікованих організмів;  
 
- при виявленні відвантаження чи переоформлення зерна, погашення складських документів на паперових носіях та відсутності погашення їх в програмі «Реєстратор - ІІІ» Основного реєстру, зазначимо, що дана різниця пояснюється тим, що залишки зерна по даним ДП «Держреєстри України» станом на кінець дня 01.07.2012р. надані без наявності руху зерна за 01.07.2012р., яка відповідно до чинних нормативних документів була занесена в програму «Реєстратор-III» 02.07.2012р., а саме:дані ДП «Держреєстри України» відображають залишки зерна по зерновому складу станом на кінець дня 01.07.2012р. Тобто дані про рух зерна за попередню операційну добу можна побачити в програмі «Реєстратор-III» лише наступного дня.                    
 
Таким чином, враховуючи вищевикладене, відмітимо, що при перевірках Зернових Складів ТОВ СП «НІБУЛОН» Державними Інспекціями сільського господарства, іноді акти підписуються із запереченнями. 
                                                         
Кількість працівників товариства, які у зв’язку з перевіркою відволікалися від виконання безпосередніх службових обов`язків, та втрати робочого часу по кожному Зерновому Складу ТОВ СП "НІБУЛОН" щомісяця в середньому становлять 24 людино-дні (8 працівників по 3 дні), в цілому по товариству щомісяця – 432 люд.-дн.                                                                                     
Прочитали: [5707]

© 2019 ТОВ СП НІБУЛОН